Napoleon Bonaparte Quotes 102

Napoleon Bonaparte photo French statesman

Louis-Napoléon Bonaparte was the President of France from 1848 to 1852 and, as Napoleon III, the Emperor of the French from 1852 to 1870. He was the only president of the French Second Republic and the head of the Second French Empire. He was the nephew and heir of Napoleon I. source


102 most famous quotes by Napoleon Bonaparte (French statesman)